Kallelse till Hammarby Bandys årsmöte 12 juni 18.00

Inbjudan till årsmötet gjordes den 8 maj här på Hammarby Bandys hemsida. Nedan publiceras dagordning inklusive styrelsens förslag till stadgeändring samt valberedningens förslag till årsmötet.

När: Onsdag den 12 juni, kl 18.00
Plats: Zinkensdamms huvudläktare

Inga motioner har inkommit (sista dag 2024-05-15).

Sedvanliga möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga för medlemmar från den 5 juni på vårt kansli. Kontakta klubbchef Pär Beckne 070-542 14 70/par@hammarbybandy.se

Samtliga medlemmar är hjärtligt välkomna!

Styrelsen
Hammarby IF Bandyförening


Dagordning i enlighet med §21 i föreningens stadgar
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk¬
samhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser samt fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
a) Styrelsens förslag till stadgeändring av § 25 Styrelsens sammansättning;
Styrelsen ska bestå av fem till sju ordinarie ledamöter och noll till två suppleanter
Revidering av §25 enligt följande; Styrelsen består av fem till sju ordinarie ledamöter samt noll till två suppleanter. Ordförande som utses av årsmötet väljs för en tid av ett år. Övriga styrelseledamöter väljs för en tid av två år. Eventuella suppleanter väljs för en tid av ett år. Styrelsen utser inom sig de övriga befattningshavare som behövs.Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen. På förslag av styrelsen kan årsmötet utse person till hedersledamot av styrelsen. Sådan hedersledamot är befriad från att erlägga medlemsavgift.

12. Val
a) val av föreningens ordförande för en tid av ett år,
b) fastställande av antalet övriga styrelseledamöter
c) val av halva antalet övriga styrelseledamöter
d) val av en revisor för en tid av två år samt en suppleant för ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta,
e) val av en ledamot i valberedningen för en tid av tre år
f) beslut om val av ombud till SDF-möten och till årsmöte i Alliansföreningen;
13. Övriga frågor.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.


VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE I HAMMARBY BANDY 24/25
Styrelseledamöter samt ordförande väljs av föreningsmedlemmarna på årsmötet onsdag den 12 juni, kl 18.00, på Zinkensdamms IP. Valberedningen i Hammarby IF Bandy lämnar följande förslag till styrelse och med hänsyn till förslag till stadgeändring enligt punkt 11 i dagordningen där styrelsen ska bestå av fem till sju ordinarie ledamöter och noll till två suppleanter för det kommande verksamhetsåret:

Funktion         Namn
Ordförande        Jan Henriksson (omval, 1 år)
Ledamot             Jan Kjellson (omval, 2 år)
Ledamot             Henrik Möller (omval, 2 år)
Ledamot             Jonas Brandt (1 år kvar)
Ledamot             Johan Wimmergren (1 år kvar)
Ledamot             Carl Ulric Björnsson (fyllnadsval, 1 år)

Lämnar styrelsen: Stefan Lindblom, Anna Nilsson, Jenny Grenander (1 år kvar, därav fyllnadsval)

Kortare presentationer av samtliga nya föreslagna styrelseledamöter och även de kvarvarande hittar du här:
Jan Henriksson, ordförande
Långt förflutet som aktiv föreningsmedlem i Hammarby Bandy. Styrelseverksam 2009-2019, varav flera år som vice ordförande och ordförande. Civilingenjör som arbetar i byggbranschen sedan 80-talet. Ingått i Valberedningen för Hammarby Bandy sedan 2020-2023 och ordförande sedan 23/24
Önskar fortsatt utveckling av klubben mot ökat samhällsengagemang och socialt ansvar. Vill verka för en stark, välkomnande och inkluderande förening för seniorer, ungdomar och barn, samt ett omfattande nätverk för såväl sportsliga som affärsmässiga syften.

Jonas Brandt
Född och uppvuxen i Farsta med en hel del bandyspelande genom åren både i organiserad och oorganiserad form. Utbildad civilekonom, arbetade som revisor i några år och har därefter arbetat i ca 30 år med bostadsbyggande i olika ledande ekonomibefattningar i både större och mindre företag.
Vill vara med att utveckla Hammarby Bandy till en långsiktigt hållbar förening för alla som gillar Hammarby och bandy. Jonas vill även fortsätta att introducera bandy hos alla som inte känner till världens vackraste lagsport.

Johan Wimmergren
Hammarbyare sedan barnsben med ett stort bandyintresse. Jobbar som rådgivare och inköpsspecialist inom elmarknaden med mångårigt förflutet som inköpschef på olika företag. Vill med en sund ekonomi i botten bidra till att skapa förutsättningar för representationslagen på såväl dam- som herrsidan att ta ytterligare kliv och stärka Hammarby Bandy som förening med en bred och stark barn- och ungdomsverksamhet.

Jan Kjellson
Civilingenjör och har arbetat i olika roller inom byggbranschen, som chef både inom produktion och HR. Janne har haft och har ett flertal styrelseuppdrag inom företag, organisationer, föreningar och stiftelser.

Henrik Möller
Henrik, som är ett välkänt ansikte i Hammarby Bandy, arbetar som Key Account Manager på ett elektronikbolag. Har följt bandy och klubben i sitt hjärta sedan 80-talet. Varit lagledare inom ungdomsbandyn.

Carl Ulric Björnsson (fyllnadsval)
Carl Ulric Björnsson 59 år, född i Sandviken men numera boende på Erstagatan, Södermalm. Jag är civilekonom via studier på Högskolan i Gävle och driver sedan 2001 eget företag inom projektledning men är även hängiven poddlyssnare och driver Projektpodden sedan 2017. Jag är Hammarbyare sedan 21/8 1977 (Söderstadion Hammarby-Malmö 1-2) då jag för första gången fattade vad Bajen betyder på riktigt. Följer framförallt bandy, handboll och fotboll. Bandy har funnits i mitt liv sedan uppväxten i Sandviken där jag har varit engagerad som ledare och ungdomsansvarig i SAIK Bandy, 2018 var jag även huvudansvarig för World Cup i Göransson Arena.
Jag brinner för bandyns framtid, med andra ord barn- och ungdomsverksamheten, framförallt hur vi kan få fler tjejer att börja och fortsätta spela. Även relationen till de olika supportergrupperna är en fråga jag tycker är viktig.

REVISORER
Som revisor kvarstår Karl-Henrik Westlund (ett år kvar), auktoriserad revisor på RSM. Som revisorssuppleant (omval ett år) föreslås Karl Andersson på RSM.

Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av Per Dalin och Anders Hagbo.


Styrelsens förslag på Valberedning 24/25:
-Per Dalin (2 år kvar)
-Anders Hagbo (omval, 3 år)
-Erika Genfeldt (fyllnadsval, 1 år)