STYRELSEN HAMMARBY IF BANDY 24/25

 

 

Ordförande

Jan Henriksson
E-post: ordforande@hammarbybandy.se
Telefon: 070-4917501

 

Ledamöter

Johan Wimmergren, ledamot (1 år kvar)
Jonas Brandt, ledamot (1 år kvar)
Henrik Möller , ledamot (omval 2 år)
Jan Kjellson, ledamot (omval 2 år)
Carl Ulric Björnsson, ledamot (fyllnadsval, 1 år)

E-post: styrelsen@hammarbybandy.se

Valberedning:

Per Dalin – (2 år kvar)
Anders Hagbo – (nyval 3 år)
Erika Genfeldt – (fyllnadsval 1 år)

Hedersordförande:

Kenneth Kvist
Sonny Lööf
Py Börjesson

Hedersmedlemmar:

Elis Sahlin
Leif Fredblad
Per-Olof Steen
Rune Premfors
Stefan Magnusson
Rune Ask

Ständiga medlemmar:

Bo Åkesson
Kenneth Åkerblom
Göran Åhlund
Ronny Tingström
Ellinor Röstberg
Rolf Pettersson
Sven Eklund
Lennart Claesson
Lars Engvall
Lasse Rönnqvist
Robert Tennisberg

Sammanfattning av vision 2026:

Hammarby IF Bandy är en förebild inom svensk bandy. En förening som med egna produkter bedriver en hållbar idrottsverksamhet och som kan erbjuda alla ungdomar en attraktiv plats för fysisk aktivitet, glädje och tillhörighet.

Våra representationslag, som både på dam och herrsida spelar i toppen av högsta serien, består i hög grad av egenfostrade spelare och där några är landslagsaktuella.

Det finns samförstånd med övriga föreningar inom distriktet, alla bidrar med talanger till Hammarbys elitsatsning.

Det är alltid fullsatt på vår hemmaarena (Zinken). En upplevelse! Vi har en bred målgrupp och en stark lokal förankring hos utövare och publik.

Vi är en ledande bandyförening som andra föreningar tar inspiration av och ser upp till. Det är en klubb känd för sin goda och stabila ekonomi. Vi har långsiktigt samarbete med sponsorer och vi levererar mervärde för våra partners. Hammarby bandy är en jämställd och inkluderande förening såväl kön, som etniskt ursprung. Vi driver sociala projekt och integrationsfrågor framgångsrikt. Organisationen är transparent och stabil med tydlig styrning. Det är en trygg arbetsplats där personalen trivs.

STADGAR FÖR HAMMARBY IF:S BANDYFÖRENING

För den ideella föreningen Hammarby IF:s Bandyförening med hemort i Stockholms kommun.
Föreningen bildades den 9 november 1998 och utgjorde tidigare en sektion i Hammarby IF, som ursprungligen bildades den 10 april 1889 och inträdde i Sveriges Riksidrottsförbund 1905. Den tidigare bandysektionen i Hammarby IF inrättades ursprungligen 1905.

(Stadgarna i § 6 senast ändrade vid årsmötet den 26 mars 2001 samt §§ 13, 15, 23, 24 och 25 vid årsmötet den 17 juni 2014)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Föreningen bedriver bandyidrott.

Hammarby IF:s Bandyförening har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetside”, enligt bilaga.

Därutöver gäller att föreningens idrottsliga inriktning syftar till att ge såväl ungdom som seniorer en kvalitativt god idrottslig fostran ledda av kompetenta idrottsledare som verkar med utgångspunkt från demokratiskt fattade beslut.

Föreningen skall driva verksamheten mot bästa möjliga resultat i närhet till individen i god Hammarbyanda för att förstärka möjligheterna till god social kontakt och en meningsfull fritidssysselsättning. Föreningen avser att ge de aktiva möjligheterna till eget ansvarstagande, verka for idrottens ideal, kamratskap, ärlighet och god sportsmannaanda.

Föreningen skall tillsammans med myndigheter, organisationer och företag framför allt värna om ungdomar på Södermalm och i södra förorterna.

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

Ovanstående ändamål får inte ändras utan att alliansföreningen Hammarby IF beslutat att så får ske för bibehållandet av medlemskapet i Alliansföreningen.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Tillhörighet m.m.

Hammarby IF:s Bandyförening är medlem i Hammarby Idrottsförening (nedan Alliansföreningen).

Föreningen är också medlem i Svenska Bandyförbundet, och är därigenom ansluten till

Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt vederbörande SF:s distriktsorgan inom det distrikt i vilket föreningens hemort är belägen.

Hammarby IF:s Bandyförening och dess medlemmar är skyldiga att följa ovannämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av Riksidrottsstyrelsen eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa sina handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter, gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskaper skall vara från 01 maj till 30 april.

7 § Stadgetolkning m.m.

Dessa stadgar bygger på Alliansföreningens normalstadgar för medlemsförening i HIF.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar. eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Beslut om ändring av dessa stadgar skall snarast insändas till Alliansföreningen, som härvid har rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot Alliansföreningens stadgar eller dess normalstadgar för medlemsförening i HIF, eller på annat sätt anses vara olämpliga.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster, av två på varandra följande årsmöten, varav minst det ena skall vara ordinarie årsmöte.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål inom Alliansföreningen.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas Alliansföreningen och vederbörande SF.

För utträde ur Alliansföreningen krävs beslut fattade i den ordning som anges i första stycket.

Om föreningen väljer att lämna Alliansförening skall föreningen ändra sitt namn så att ordet Hammarby, Bajen eller liknande inte längre används i föreningsnamnet.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutandet till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.

Styrelsen anger utse person till ständig medlem. Det åligger årsmötet att besluta om de förutsättningar som vid var tid krävs härför. Ständig medlem befrias för framtiden från att betala medlemsavgift till föreningen.

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, eller den som styrelsen delegerat beslutanderätten gällande medlemskap till, och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning m.m.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen istället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen, inom viss tid dock minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

– har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
– har rätt till information om föreningens angelägenheter, som framgår av föreningens officiella kungörelseorgan,
– skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt i tillämpliga delar följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
– har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
– skall betala medlemsavgift senast den 31 januari samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning.

Är arrangören inte ansluten till det SF som ar organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ hålls före utgången av juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet och kungöras i föreningens officiella kungörelseorgan.

Har förslag väckts om stadgeändring, utträde ur Alliansföreningen, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17 § Röstratt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på årsmöte.

Nya medlemmar under mötesåret skall ha beviljats medlemskap och erlagt medlemsavgiften senast tre veckor före årsmötet för att ha rösträtt vid mötet.

Rösträtten skall vid anfordran styrkas med giltigt medlemskort för året före mötesåret, eller för mötesåret avseende nya medlemmar.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.

18 § Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning

(votering).

Med undantag när de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet.  Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten.

Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

20 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Ar­betstagare inom föreningen eller i Alliansföreningen eller dess medlemsföreningar får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk¬
samhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser samt fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val mm
a) val av föreningens ordförande för en tid av ett år,
b) fastställande av antalet övriga styrelseledamöter
c) val av halva antalet övriga styrelseledamöter
d) val av en revisor för en tid av två år samt en suppleant för ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta,
e) val av en ledamot i valberedningen för en tid av tre år
f) beslut om val av ombud till SDF-möten och till årsmöte i Alliansföreningen;
13. Övriga frågor.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

22 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom tre veckor kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall kungöras i föreningens officiella kungörelseorgan senast sju dagar före mötet.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sagts i 17 § och 18 §. med det tillägget att det för rösträtt krävs att medlemskap beviljats och medlemsavgiften erlagts senast tre veckor före det extra årsmötet. Därutöver gäller 19 – 21 §§ i tillämpliga delar vid det extra årsmötet.

VALBEREDNINGEN

23 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av tre ledamöter som väljs för en tid av tre år, varav en väljs årligen. Valberedningen utser sammankallande inom sig. Olika åldersgrupper och båda könen bör finnas representerade.

Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela medlemmarna sina förslag i föreningens officiella kungörelseorgan.

REVISORER

24 § Revision

Revisorerna är två till antalet och väljs för en tid av två år varav en väljs årligen samt en revisorssuppleant som väljs för en tid av ett år.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper. Årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

25 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt sju till nio övriga ledamöter. Ordförande väljs för en tid av ett år. Övriga styrelseledamöter väljs för en tid av två år Styrelsen utser inom sig de övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot.  Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

På förslag av styrelsen kan årsmötet utse person till hedersledamot av styrelsen. Sådan hedersledamot är befriad från att erlägga  medlemsavgift.

26 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall – inom ramen för Alliansföreningens, RF:s, Svenska Bandyförbundet, och dessa stadgar- svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas och föreningens intressen.

Det åligger styrelsen  särskilt att
– tillse att för föreningen gällande !agar och bindande regler iakttas,
– verkställa av årsmötet fattade beslut,
– planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
– ansvara för och förvalta föreningens medel.
– tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 24 §, och
– förbereda årsmöte.
Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.  Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen beslutar om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt bland ledamöterna, och utfärdar bland annat skriftliga instruktioner till sekreterare och kassör.

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden. Av ledamot anmäld avvikande mening skall antecknas till protokollet.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.  Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Även då gäller att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.  Sådant beslut skall protokolleras och anmälas vid det närmast påföljande sammanträdet.

28 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.