Rapport från Årsmötet

På onsdagskvällen genomförde Hammarby bandy sitt årsmöte

Mötet under mötesordförande Bruno Skoog genomfördes i positiv anda. Ett noll-resultat redovisades, vilket innebär att det egna kapitalet på 118 000 kr hålls intakt. Revisor Karl-Henrik Westlund från RSM lämnade revisionsrapport och föreslog mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet vilket också enhälligt röstades igenom.

Styrelsens förslag till budget som är byggd på försiktighetsprincipen godkändes av mötet och om den infrias så kommer det egna kapitalet fördubblas efter kommande verksamhetsår vilket är viktigt för föreningen.

Årsmötet antog styrelsens förslag till revidering av §25 enligt följande:  Styrelsen består av fem till sju ordinarie ledamöter samt noll till två suppleanter. Ordförande som utses av årsmötet väljs för en tid av ett år. Övriga styrelseledamöter väljs för en tid av två år. Eventuella suppleanter väljs för en tid av ett år. Styrelsen utser inom sig de övriga befattningshavare som behövs.Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen. På förslag av styrelsen kan årsmötet utse person till hedersledamot av styrelsen. Sådan hedersledamot är befriad från att erlägga medlemsavgift.

Års- och koncernredovisningen för verksamhetsåret 2023/2024 finns att läsa här Hammarby Bandy | Styrelsen och årsred.

Hammarbys styrelse 24/25 ser ut enligt följande

Jan Henriksson Ordförande omval 1 år

Johan Wimmergren 1 år kvar

Jonas Brandt 1 år kvar

Henrik Möller omval 2 år

Jan Kjellson omval 2 år

Carl Ulric Björnsson fyllnadsval 1 år